Ga naar inhoud

Ingebrekestelling

2016 februari 13
door thom

Wanneer er sprake is van wanprestatie bij een klant of leverancier, zult u daar als ondernemer tegen willen optreden. Immers: als u netjes uw verplichtingen nakomt, mag u best verwachten dat uw wederpartij dat ook doet. De ingebrekestelling is daarbij vaak een onmisbaar middel.

In dit artikel komt het belang van de ingebrekestelling aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de situaties waarin de ingebrekestelling nodig is (en de situaties waarbij dat niet zo is) én er wordt gekeken naar hoe u een ingebrekestelling opstelt.

Ingebrekestelling

Nadat uw klant of leverancier zich niet aan zijn verplichtingen houdt, kunt u de overeenkomst met deze partij ontbinden en/of schadevergoeding eisen. Toch kan dat niet zomaar: de wederpartij moet eerst in verzuim zijn. Om dat verzuim te laten intreden, kunt u een ingebrekestelling gebruiken.

De term ‘ingebrekestelling’ klinkt spannender dan dat het daadwerkelijk is. Een ingebrekestelling is namelijk niet meer dan een schriftelijke aanmaning waarin u uw leverancier of klant een redelijke termijn geef om zich alsnog aan zijn verplichtingen te houden. Wat een redelijke termijn is, hangt af van het soort verplichting dat moet worden nagekomen. Vaak wordt twee weken aangehouden.

Komt de klant of leverancier alsnog zijn verplichtingen niet na, dan is hij na deze redelijke termijn uit de ingebrekestelling officieel in ‘verzuim’. Vanaf dat moment is ontbinding van de overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding mogelijk.

De redelijke termijn hoeft overigens niet altijd te worden aangehouden. Is het voor de klant of leverancier tijdelijk onmogelijk om zijn verplichtingen na te komen of blijkt uit zijn houding dat nakoming eisen nutteloos zal zijn, dan kan de ingebrekestelling gebeuren door een schriftelijke mededeling. In de ingebrekestelling wordt dan geen redelijke termijn opgenomen, maar wel de mededeling dat de klant of leverancier voor het niet nakomen aansprakelijk wordt gesteld.

Wanneer heeft u géén ingebrekestelling nodig?

Het verzenden van een ingebrekestelling is niet altijd noodzakelijk. Zo kunt u dit achterwege laten in de gevallen waarin de wet voor het vorderen van ontbinding of schadevergoeding verzuim niet als eis stelt of stelt dat verzuim zonder ingebrekestelling kan intreden.

Wanneer is de ingebrekestelling niet nodig?

  • Schadevergoeding – nakoming blijvend onmogelijk.In het geval van een vordering tot schadevergoeding, op het moment dat nakoming van de verplichtingen blijvend onmogelijk is. Denk aan de leverancier die de producten die hij aan u moet leveren zelf nergens meer kan inkopen.
  • Ontbinding – nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk.In het geval van een ontbinding geldt dat de nakoming van de verplichtingen blijvend onmogelijk of tijdelijk onmogelijk moet zijn. Voor dat laatste geval kan worden gedacht aan de leverancier die over enige tijd een nieuwe levering goederen verwacht die hij aan u kan leveren.
  • Deadline gemist. Wanneer een ‘deadline’ is gemist. Denk daarbij aan de situatie waarin er was afgesproken dat er geleverd moet worden vóór maandag 23 september om 12.00 en dat niet is gebeurd.
  • Onrechtmatige daad. Indien het gaat om onrechtmatige daad of de verplichting voortvloeit uit schadevergoeding wegens wanprestatie en de verbintenis niet per direct wordt nagekomen.
  • Mededelingen schuldenaar. Als de klant of leverancier duidelijk maakt dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Indien u twijfelt, dan is het vrijwel altijd verstandig om gewoon een ingebrekestelling te verzenden. Over het algemeen geldt, dat het beter is om een ingebrekestelling te verzenden terwijl dat niet nodig was, dan andersom. Die situatie kan namelijk aanzienlijke juridische problemen (en grote kosten) met zich meebrengen als u probeert om uw recht bij de rechter te halen.

Waar moet u op letten bij de ingebrekestelling?

Het is belangrijk om uw klant of leverancier correct in gebreke te stellen. Waar moet u op letten?

  • Schriftelijk. De wet stelt dat de ingebrekestelling ‘schriftelijk’ moet worden gedaan. Dat houdt dus in dat een mondelinge of telefonische ingebrekestelling onvoldoende is. Een ingebrekestelling per e-mail zal meestal als voldoende worden gezien, maar de wet stelt nergens dat e-mail ook ‘schriftelijk’ is. Een ingebrekestelling per brief is het best, liefst aangetekend, zodat achteraf kan worden bewezen dat de brief is verzonden.
  • De ingebrekestelling. U moet duidelijk maken dat de schuldenaar verplichtingen niet is nagekomen. Het is verstandig om expliciet aan te geven dat het om een ingebrekestelling gaat.
  • Redelijke termijn. Over het algemeen (zie voor uitzonderingen hierboven) moet u de klant of leverancier een redelijke termijn geven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Vaak wordt twee weken aangehouden, al kan dat in bepaalde gevallen te lang of te kort zijn. In dat geval kunt u een andere termijn aanhouden.
  • Kosten. In veel situaties kan het gepast zijn om in de ingebrekestelling alvast te reppen over incassokosten en wettelijke rente die in rekening gebracht zullen worden (indien niet alsnog aan de verplichtingen wordt voldaan).
  • Gerechtelijke procedure. Het is natuurlijk ook mogelijk om te dreigen met het starten van een gerechtelijke procedure. Wij adviseren om dat enkel te doen indien u ook daadwerkelijk van plan bent om een dergelijke procedure te starten.

Ingebrekestelling – Samengevat

Een klant of leverancier die niet meewerkt is natuurlijk niet prettig. Om hem aan te pakken, is het soms noodzakelijk dat er een ingebrekestelling wordt verzonden. Doet u dat niet, dan zult u in die gevallen anders de overeenkomst niet kunnen ontbinden en/of kunt u geen schadevergoeding eisen. Ondanks dat het niet altijd hoeft, geldt wel: bij twijfel, altijd de ingebrekestelling verzenden.

Zit u in een conflict met een leverancier of klant en wilt u een ingebrekestelling verzenden? Heeft u al een ingebrekestelling verzonden en weet u niet hoe verder te gaan? Raadpleeg dan een jurist om te bekijken welke volgende stappen gepast zijn in uw situatie.

Reacties zijn gesloten

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op