Ga naar inhoud

Wanneer kunt u een overeenkomst ontbinden?

2016 februari 14
door thom

In sommige gevallen zult u als ondernemer, om welke reden dan ook, van een overeenkomst af willen. Er staan u dan meerdere mogelijkheden ter beschikking. Één van die mogelijkheden is het ontbinden van de overeenkomst.

In dit artikel bekijken we wanneer u een overeenkomst kunt ontbinden, hoe dat precies werkt en wat de gevolgen ervan zijn. Ten slotte bekijken we wat u nog kunt doen indien uw klant of leverancier niet wil meewerken aan de ontbinding.

Ontbinden van een overeenkomst

Het ontbinden van een overeenkomst is in beginsel enkel mogelijk wanneer uw klant of leverancier zijn verplichtingen niet goed nakomt: wanprestatie. Is er geen sprake van wanprestatie, dan zal het -uitzonderingen daargelaten- niet mogelijk zijn om de overeenkomst te ontbinden. Daarnaast is het van belang om goed op te letten dat de wanprestatie ernstig genoeg is om de overeenkomst om te mogen ontbinden.

Is er wél sprake van wanprestatie, dan zal allereerst gekeken moeten worden of uw klant of leverancier per direct alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. Bij een klant zal dat niet vaak zo zijn: hij kan immers altijd nog per direct betalen. Bij een leverancier kan het zo zijn dat hij zelf de producten niet heeft en deze niet meer of pas later ontvangt. In dat laatste geval mag u per direct ontbinden. Kan de wederpartij wél nog direct aan zijn verplichtingen voldoen, dan is ‘verzuim’ nodig voordat u de overeenkomst kunt ontbinden.

Het verzuim kan onder meer intreden:

  • door het verzenden van een ingebrekestelling.
  • doordat door de wanprestatie een ‘deadline’ is gemist.
  • doordat de klant of leverancier u laat weten dat hij de overeenkomst niet meer zal nakomen.

Hoe werkt het ontbinden van een overeenkomst?

Een overeenkomst kan op twee manieren ontbonden worden:

  • Via de rechter.
  • Buiten de rechter om.

Over het algemeen wordt in eerste instantie de tweede manier gekozen. De overeenkomst wordt dan ontbonden door een mededeling daarvan aan uw klant of leverancier. Het is natuurlijk verstandig om dat per aangetekende post te doen: zo kunt u altijd bewijzen dat de ontbindingsbrief is ontvangen.

Gevolgen van de ontbinding

Door de ontbinding houdt de overeenkomst op te bestaan. Daardoor vervallen tevens alle nog staande verplichtingen, bijvoorbeeld een verplichting tot het betalen van een som geld of een verplichting om goederen/diensten te verlenen.

Eventueel reeds uitgevoerde verplichtingen moeten worden teruggegeven. Bij diensten, zal voor het reeds uitgevoerde deel een vergoeding moeten worden teruggegeven. Op die manier zorgt de ontbinding ervoor, dat de situatie weer zoveel mogelijk wordt teruggebracht naar het moment waarop de overeenkomst nog niet gesloten was.

Naast de ontbinding, is het mogelijk om schadevergoeding te vorderen. Immers: het is goed mogelijk dat u ook schade heeft geleden door de wanprestatie van uw klant of leverancier.

Klant of leverancier werkt niet mee

Wat nu als uw klant of leverancier niet mee wil werken aan het ontbinden van de overeenkomst en het terugdraaien van de gevolgen ervan? De beste handelswijze is dan afhankelijk van of u uw verplichtingen zelf al bent nagekomen of nog niet:

  • Nog niet nagekomen. Indien u uw eigen verplichtingen nog niet bent nagekomen, zorgt de ontbinding ervoor dat u ook niets terug te vorderen heeft. U hoeft dus niets te doen als u niet ook schadevergoeding wenst af te dwingen. Hier loopt u wel het risico dat uw klant of leverancier een procedure tegen u start.
  • Wél al nagekomen. Bent u uw eigen verplichtingen wel al nagekomen, dan zult u die terug moeten vorderen. Werkt de klant of leverancier niet mee, dan kunt u hem dagvaarden en daarmee de rechter laten beslissen over het ontbinden van de overeenkomst.

Twijfelt u aan de beste handelswijze is in uw situatie? Dan is het verstandig om een jurist in te schakelen om u hierin te adviseren en een eventuele gerechtelijke procedure voor u te voeren.

Situaties met afwijkende regels voor ontbinden van een overeenkomst

Niet altijd gelden bovenstaande regels voor het ontbinden van een overeenkomst. De twee grote uitzonderingen zijn de volgende situaties:

  • Bijzondere overeenkomsten. De wet kent veel bijzondere overeenkomsten met afwijkende regels voor ontbinding. In die gevallen is het niet zomaar mogelijk om bovenstaande regels te volgen. Denk onder meer aan de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst.
  • Afwijkende bepalingen in overeenkomst. Ontbinding van een overeenkomst kan ook in een overeenkomst geregeld worden. Het is daarom altijd van belang om de overeenkomst na te slaan op regels die afwijken van bovenstaande bepalingen. In beginsel gaan de regels die in de overeenkomst genoemd worden voor het ontbinden van de overeenkomst voor. Let ook op eventuele bepalingen in algemene voorwaarden.

Overeenkomst ontbinden – Samengevat

Het ontbinden van een overeenkomst kan plaatsvinden zodra er sprake is van wanprestatie. In bepaalde gevallen zijn er extra voorwaarden aan het ontbinden van een overeenkomst, net als dat er afwijkende regels kunnen gelden bij overeenkomsten die ontbinding regelen en bij in de wet geregelde bijzondere overeenkomsten.

Zit u in een conflict rondom het ontbinden van een overeenkomst of twijfelt u aan het juiste plan van aanpak in uw situatie? Dan is het raadzaam om een jurist in te schakelen om u een advies op maat te geven en om u bij te staan bij het correct ontbinden van de overeenkomst.

Reacties zijn gesloten

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op